Kiên tâmtạo giá trị

Công ty thành viên

CÔNG TY CP ĐẠT PHƯƠNG HỘI AN

Đầu tư bất động sản sinh thái tại Hội An
Tập đoàn Đạt Phương góp vốn
88,89%

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SÔNG BUNG

Đầu tư, khai thác thuỷ điện sông Bung 6
Tập đoàn Đạt Phương góp vốn
61,32%

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẠT PHƯƠNG SƠN TRÀ

Đầu tư khai thác thuỷ điện Sơn Trà 1A, 1B và 1C.
Tập đoàn Đạt Phương góp vốn
68,3%

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1

Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi ...
Tập đoàn Đạt Phương góp vốn
70%

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 2

Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi ...
Tập đoàn Đạt Phương góp vốn
70%