Kiên tâmtạo giá trị

Nút Nam Giao Cầu Bính

+1 ảnh
thông tin chi tiết

Quy mô:

Địa điểm:

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án Khu vực các công trình Giao thông vận tải