Resiliencecreates values

Những chiến binh Thủy điện Sơn Trà 1C

25/06/2020Năng lượng
Thủy điện Sơn Trà 1C nằm sâu trong huyện miền núi nghèo thuộc Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi. Với tính chất nghề xây dựng là đi theo công trình, "nằm vùng" tại dự án từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Đạt Phương luôn có những "chiến binh" sẵn sàng xông pha như thế